[RUMMETS SPROG] blev grundlagt i august 2012. Vi er specialiseret i udvikling og design af uddannelsesarkitektur og daginstitutioner samt andre formelle og uformelle læringsmiljøer. Vi er dedikerede til at designe skoler og daginstitutioner, der fremmer kreativitet, kritisk tænkning, samarbejde og entreprenørskab. Skoler og institutioner, der udstyrer de næste generationer med de kompetencer der skal til, for at kunne gå ud og bidrage til en bedre verden.
[RUMMETS SPROG] fungerer som underrådgivere i arkitektteams ved nybyggeri af daginstitutioner og skoler. Samtidig leder vi indretningsprojekter og redesigner læringsrum på eksisterende skoler. Vi udvikler læringskoncepter og programmer for kommuner i forhold til skolernes overordnede didaktiske og pædagogiske retningslinjer, hvor de fysiske rammer tænkes med.
Vi samarbejder tit med både kommuner og skoler i forhold til at kvalificere de beslutninger, der skal træffes omkring institutionens fysiske rammer, således at nye tiltag sker på et solidt, evidensbaseret grundlag. Og så holder vi en lang række foredrag og work-shops, både i forbindelse med konferencer og ude på institutioner.

Vores metoder

Vi arbejder på et solidt, forskningsbaseret fundament i en transdisciplinær tilgang, med indsigter fra både perceptionspsykologi, udviklings- og adfærdspsykologi, didaktisk og pædagogisk teori, arkitektur- og designteori, uddannelsessociologi, fænomenologi, socialsemiotik, poststrukturalistiske sprogstudier, neurovidenskab og kognitionsstudier omkring hukommelse, koncentration og motivation hos børn og unge. Vi er altid på forkant med den nyeste forskning, der relaterer sig til måden hvorpå de fysiske rammer påvirker os på – og hvordan vi påvirker dem tilbage. Vi henter ydermere vores inspiration og viden fra empiriske undersøgelser og studier af elevers motivation og lærefaglige udbytte, såvel som undersøgelser omkring elevernes forhold til institutionernes fysiske rammer.

Vores mål

[RUMMETS SPROG] er grundlagt på det overordnede formål, at bidrage til udviklingen af dagtilbud og skoler, så de i højere grad er i stand til at løse opgaven med at ruste eleverne til en digitaliseret og globaliseret verden – med de udfordringer, der ligger her og nu og i tiden frem. Vi er drevet af et oprigtigt ønske om at skabe en bedre verden båret af bæredygtighed, frihed og social ansvarlighed, funderet på kreativ og innovativ tænkning og ansvarlig handlen, hvor det enkelte menneskes fulde potentiale kan komme til udfoldelse. I et sådant idealistisk sigte mener vi, at uddannelse spiller en nøglerolle. Men skal vi for alvor tage disse dannelsesidealer alvorligt, bliver vi nødt til at gentænke de fysiske rammer og den didaktik, der dominerer i tænkningen om børn og læring i danske institutioner.

Rum og didaktik er uadskillelige – og vil vi ændre måden vi lærer på, bliver vi også nødt til at ændre på de rum, hvori der læres. Derfor er det afgørende, at vi tør udfordre vores traditionelle tankemønstre og vanetænkninger omkring måden vi driver skole på, hvor særligt de fysiske rammer stadig bærer mange reminiscenser fra 50erne – selv i helt nyt institutionsbyggeri.


Holdet

PLHs opgave er at forbedre rammerne om vores dagligdag. Uanset om vi indretter kontormiljøer, der øger trivsel og videndeling, eller om vi designer en station, der skal være funktionel, overskuelig og sikker at opholde sig på – så er vores formål altid at forbedre brugernes livskvalitet.